Välkommen!

Observera att denna hemsida är ersatt av en ny. Gå vidare här.

Svenskt Vapenregister är en del av Svenska Heraldiska Föreningen och det drivs i samverkan med Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik och med delaktighet av Heraldiska Samfundet. Svenska Vapenkollegiet, som ansvarar för administration och drift av vapenregistret, är en arbetsgrupp inom Svenska Heraldiska Föreningen

I Svenskt Vapenregister registreras heraldiska vapen för svenska privatpersoner och svenska juridiska personer. Registreringen omfattar sköld, hjälmtäcke och hjälmprydnad. Undantagna från registrering är vapen som syftar på staten eller statsmyndigheterna, kommunala vapen samt vapen som det görs gällande är adliga. Registrering förutsätter att vapnet anmäls till registret av någon som har rätt till vapnet.

Vapen som anmäls till registret granskas av Svenska Vapenkollegiet, vars granskning avser:
- Om vapnet är godtagbart utifrån god heraldisk sed.
- Om vapnet är självständigt och således inte gör intrång i annans bättre rätt.

Preliminärt godkända vapen kungörs här på hemsidan och i tidskriften Vapenbilden och allmänheten ges tid att inkomma med invändningar innan ett slutgiltigt godkännande prövas. Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik bereds tillfälle att avge yttrande över de vapen som vapenkollegiet avser att slutligt godkänna. Slutligt godkända vapen förs in i Svenskt Vapenregister och ett registerintyg utfärdas till sökanden.

Vapenkollegiet utfärdar också registerintyg över i registret redan införda vapen, varvid granskningen endast omfattar sökandens rätt att föra vapnet.

Varför ser mitt vapen på hemsidan och i kungörelsen inte ut exakt som den bild jag lämnade in?

Detta är den vanligaste frågan som kommer till Svenska Vapenkollegiet. Svaret finns sedan länge på sidan "FAQ", men med tanke på antalet frågor i detta ämne behöver det finnas även på förstasidan.

Ett vapen "är" inte en viss bild; det är inte som ett varumärke. Ett vapen definieras av sitt innehåll, och samma vapen kan tecknas i olika stilar, i olika grad av detaljrikedom och i olika konstnärliga utföranden, och det är ändå samma vapen. Det är alltså vapenidén, som främst kommer till uttryck i blasoneringen, som "är" vapnet.

Det är en tradition som går tillbaka till medeltiden att när flera vapen förekommer tillsammans tecknas de i en enhetlig stil. SVK har valt att göra så, inte minst av den anledningen att syftet med SVK:s bilder är att bilderna skall vara enkla exempel på hur blasoneringen skall tolkas. Intrycket av vapnet skall då inte "störas" av onödig detaljrikedom eller av vidlyftiga hjälmtecken. Därför tecknas alla vapen på enhetligt sätt i schabloner. Man kan alltså inte få ett vapen tecknat på nytt till SVK-hemsidan enligt en viss förlaga, utan eventuella rättelser av teckningar sker bara om teckningen blivit felaktig i förhållande till vapenidén och blasoneringen.

Måste mitt vapen alltid tecknas exakt som i SVK:s bild? Nej. Vapnet måste inte alltid se ut som i SVK:s bild - tvärtom uppmuntrar vi alla som har antagit ett vapen att låta olika heraldiska konstnärer göra sina tolkningar av vapnet - till ex libris, brevkort, vapenringar, klistermärken, flaggor eller vad det kan vara fråga om.

Nytt

2018-04-10: Sidan "Pågående granskning" har uppdaterats med nya preliminärt godkända vapen.

© 2006-2017 Svenska Vapenkollegiet