Välkommen!

Svenskt Vapenregister är en del av Svenska Heraldiska Föreningen och det drivs i samverkan med Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik och med delaktighet av Heraldiska Samfundet. Svenska Vapenkollegiet, som ansvarar för administration och drift av vapenregistret, är en arbetsgrupp inom Svenska Heraldiska Föreningen

I Svenskt Vapenregister registreras heraldiska vapen för svenska privatpersoner och svenska juridiska personer. Registreringen omfattar sköld, hjälmtäcke och hjälmprydnad. Undantagna från registrering är vapen som syftar på staten eller statsmyndigheterna, kommunala vapen samt vapen som det görs gällande är adliga. Registrering förutsätter att vapnet anmäls till registret av någon som har rätt till vapnet.

Vapen som anmäls till registret granskas av Svenska Vapenkollegiet, vars granskning avser:
- Om vapnet är godtagbart utifrån god heraldisk sed.
- Om vapnet är självständigt och således inte gör intrång i annans bättre rätt.

Preliminärt godkända vapen kungörs här på hemsidan och i tidskriften Vapenbilden och allmänheten ges tid att inkomma med invändningar innan ett slutgiltigt godkännande prövas. Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik bereds tillfälle att avge yttrande över de vapen som vapenkollegiet avser att slutligt godkänna. Slutligt godkända vapen förs in i Svenskt Vapenregister och ett registerintyg utfärdas till sökanden.

Vapenkollegiet utfärdar också registerintyg över i registret redan införda vapen, varvid granskningen endast omfattar sökandens rätt att föra vapnet.

Nytt

2017-09-09: Sidan "Registrerade vapen" har uppdaterats med slutligt registrerade vapen som kommer att kungöras i Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet, nr 21, september 2017. Sidan "Pågående granskning" har uppdaterats med bilder på de preliminärt godkända vapnen.

© 2006-2017 Svenska Vapenkollegiet